Thiết lập hộp thư ưu tiên

Thiết lập hộp thư ưu tiên

Thiết lập hộp thư ưu tiên sẽ cố tự động xác định thư đến quan trọng của bạn và tách riêng những thư đó khỏi những thư khác. Theo mặc định, Hộp thư ưu tiên sẽ chia hộp thư đến của bạn thành ba nhóm: “Thư quan trọng và chưa đọc”, “Thư gắn dấu sao” và “Mọi thư khác”.

Máy tính để bàn
Thay đổi kiểu hộp thư đến của bạn
Hộp thư ưu tiên là một trong nhiều kiểu hộp thư đến và bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các kiểu để tìm được kiểu phù hợp nhất.

Mở Gmail.
Nhấp vào bánh răng ở trên cùng bên phải.

Chọn Cài đặt.
Chọn tab Hộp thư đến.
Trong phần “Loại hộp thư đến”, chọn Hộp thư ưu tiên từ menu thả xuống.
Nhấp vào Lưu thay đổi ở cuối trang.
Bạn cũng có thể nhanh chóng thay đổi kiểu hộp thư đến của mình bằng cách di chuột qua Hộp thư đến ở phía bên trái của Gmail và nhấp vào mũi tên xuốngGmail Inbox down arrow icon.

Làm việc với Hộp thư ưu tiên
Thư quan trọng

Gmail sẽ sử dụng nhiều tín hiệu để ưu tiên thư đến của bạn bao gồm những người đã gửi email và trò chuyện nhiều nhất và từ khóa xuất hiện thường xuyên trong thư mà bạn đã mở gần đây.

Nếu Hộp thư ưu tiên đánh dấu nhầm một email là email quan trọng hoặc không gắn cờ email quan trọng đối với bạn, bạn có thể hướng dẫn Hộp thư ưu tiên thực hiện lựa chọn tốt hơn:

Để đánh dấu thư là quan trọng, nhấp vào dấu quan trọng bị trống ở bên trái tên người gửi.
Not important marker
Để đánh dấu thư là không quan trọng, nhấp vào dấu quan trọng màu vàng ở bên trái tên người gửi.
Important marker screenshot
Khi bạn đánh dấu thư là không quan trọng, thư sẽ chuyển ra khỏi nhóm Thư quan trọng. Theo thời gian, Hộp thư ưu tiên sẽ biết được thư nào là quan trọng đối với bạn và kết hợp phản hồi mà bạn đưa ra qua những nút này. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của xếp hạng mức độ quan trọng.

Các nhóm trong hộp thư đến

Hộp thư ưu tiên sẽ chia hộp thư đến của bạn thành ba nhóm:

 • Thư quan trọng và chưa đọc
 • Thư gắn dấu sao
 • Mọi thứ khác

Tuy nhiên, bạn có thể chọn và tùy chỉnh các nhóm của riêng mình. Làm theo hướng dẫn bên dưới để thay đổi cài đặt của bạn:

Mở Gmail.
Nhấp vào bánh răng ở trên cùng bên phải.

 • Chọn Cài đặt.
 • Chọn tab Hộp thư đến.
 • Thay đổi cài đặt mong muốn.

Nhấp vào Lưu thay đổi.
Thậm chí, bạn có thể tạo các nhóm riêng với các nhãn cụ thể (chọn Tùy chọn khác… khi tùy chỉnh các nhóm trong hộp thư đến).

Android 4.0 trở lên
Đọc email quan trọng nhất trước bằng Hộp thư ưu tiên. Khi bạn chọn loại hộp thư đến này, Gmail sẽ cố gắng tìm hiểu thư nào là quan trọng đối với bạn rồi tách chúng khỏi những thư khác trong hộp thư đến của bạn.

Nếu Gmail dự đoán sai, bạn có thể tự đánh dấu email để giúp Gmail biết được thư nào quan trọng đối với bạn.

 • Đặt Hộp thư ưu tiên làm hộp thư đến mặc định của bạn
 • Mở ứng dụng Gmail.
 • Chạm vào biểu tượng Gmail Gmail icon.
 • Chọn Cài đặt.
 • Chọn tài khoản.
 • Chạm vào Loại hộp thư đến.
 • Chọn Hộp thư ưu tiên.

Xem thư của bạn
Khi mở ứng dụng Gmail, bạn sẽ thấy Hộp thư ưu tiên của mình. Hộp thư này là danh sách các thư mà bạn hay Gmail đã gắn nhãn là quan trọng.

Để xem tất cả thư trong hộp thư đến của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 • Mở ứng dụng Gmail.
 • Chạm vào biểu tượng Gmail Gmail icon.
 • Chọn Hộp thư đến.
 • Quay lại bằng cách chọn Hộp thư ưu tiên từ danh sách.

Đánh dấu thư là quan trọng
Nếu Gmail dự đoán sai, bạn có thể đánh đấu email là quan trọng hoặc không quan trọng. Bạn đánh dấu càng nhiều thư thì Gmail dự đoán càng đúng.

Mở thư trong ứng dụng Gmail.
Chạm vào Menu (ba dấu chấm ở trên cùng hoặc nút menu của thiết bị ở dưới cùng).
Chọn Đánh dấu là quan trọng hoặc Đánh dấu là không quan trọng.

Xem email nào là quan trọng

Thư quan trọng được đánh dấu bằng biểu tượng màu vàng bên cạnh tên người gửi:

 • Thư quan trọng được gửi trực tiếp cho bạn.
 • Thư quan trọng bạn được Cc.
 • Thư quan trọng bạn đã nhận được dưới dạng người nhận trong nhóm.

Cách Gmail tìm hiểu xem thư nào là quan trọng
Để tìm hiểu xem thư nào là quan trọng đối với bạn, Gmail sử dụng nhiều đầu mối. Ví dụ: những người bạn đã gửi email và trò chuyện nhiều nhất và từ khóa xuất hiện thường xuyên trong thư mà bạn đã mở gần đây.

Tìm hiểu thêm về cách Gmail đánh dấu email là quan trọng.

Android 2.2-2.3
Nếu bạn nhận được nhiều email, Hộp thư ưu tiên có thể giúp bạn truy cập email nhanh hơn, bằng cách tách email quan trọng khỏi email không quan trọng.

Nếu bạn đã cho phép Gmail hiển thị Hộp thư ưu tiên trên máy tính của mình, bạn cũng có thể cho phép trên thiết bị của mình. Tìm hiểu thêm về Hộp thư ưu tiên trên máy tính của bạn.

 • Xem Hộp thư ưu tiên
 • Biểu tượng thư quan trọng
 • Đặt Hộp thư ưu tiên làm hộp thư đến mặc định của bạn
 • Bật thông báo cho Hộp thư ưu tiên

Xem Hộp thư ưu tiên
Hộp thư ưu tiên là danh sách các cuộc trò chuyện mà Gmail hoặc bạn đã gắn nhãn là quan trọng.Bạn có thể xem Hộp thư ưu tiên của mình bằng bất kỳ cách nào trong các cách sau:

 • Chạm vào nhãn ở đầu danh sách cuộc trò chuyện bất kỳ rồi chạm vào Hộp thư ưu tiên.
 • Chạm vào Hộp thư ưu tiên trong màn hình Nhãn.
 • Nhấn Menu và chạm vào mục menu

Đi tới hộp thư đến, có sẵn trên nhiều màn hình Gmail, nếu Hộp thư ưu tiên là hộp thư đến mặc định của bạn.
Biểu tượng thư quan trọng
Thư quan trọng được đánh dấu bằng biểu tượng màu vàng:

 • Được gửi cho bạncho biết thư quan trọng được gửi trực tiếp cho bạn.
 • Được gửi cho bạncho biết thư quan trọng bạn được Cc.
 • Được gửi cho bạncho biết thư quan trọng bạn đã nhận được dưới dạng người nhận trong nhóm.

Đặt Hộp thư ưu tiên làm hộp thư đến mặc định của bạn
Bạn có thể đặt Hộp thư ưu tiên dưới dạng danh sách cuộc trò chuyện để mở khi bạn có thư mới, thay cho Hộp thư đến. Cài đặt này chỉ khả dụng trong Gmail trên điện thoại của bạn nếu bạn đã định cấu hình Gmail trên web để hiển thị Hộp thư ưu tiên.

 • Mở Hộp thư đến, nhấn Menu và chạm vào Khác > Cài đặt.
 • Chọn tài khoản của bạn.
 • Chọn Hộp thư ưu tiên

Bật thông báo cho Hộp thư ưu tiên
Khi bạn đã bật Hộp thư ưu tiên trên thiết bị của mình, bạn có thể đặt tùy chọn thông báo cụ thể cho tất cả thư trong Hộp thư ưu tiên.

 • Mở Hộp thư đến, nhấn Menu và chạm vào Khác > Cài đặt > [Chọn tài khoản].
 • Chọn tài khoản của bạn.
 • Cuộn xuống Cài đặt thông báo và chạm vào Nhãn thông báo.
 • Chọn Hộp thư ưu tiên.

Đánh dấu cuộc trò chuyện là quan trọng
Trong Hộp thư đến hoặc danh sách cuộc trò chuyện khác của bạn, hãy chọn một hoặc nhiều cuộc trò chuyện không được đánh dấu là quan trọng.
Nhấn Menu và chạm vào Đánh dấu là quan trọng.
Thư được thêm vào Hộp thư ưu tiên của bạn và Gmail tìm hiểu cuộc trò chuyện nào bạn coi là quan trọng.
Để dánh dấu cuộc trò chuyện là không quan trọng, chỉ cần làm theo cùng các bước cho cuộc trò chuyện được đánh dấu là quan trọng.

iOS
Đặt Hộp thư ưu tiên làm hộp thư đến mặc định của bạn
Để sử dụng Hộp thư ưu tiên trên thiết bị iOS, trước tiên, hãy bật Hộp thư ưu tiên trên phiên bản Gmail dành cho máy tính để bàn.
Trong ứng dụng Gmail, chạm vào MenuiOS Menu icon.
Chọn một trong các nhóm trong Hộp thư ưu tiên của bạn: Quan trọng và chưa đọc, Được gắn dấu sao hoặc Tất cả.
Cài đặt Hộp thư ưu tiên của bạn giống nhau trên máy tính để bàn và trên thiết bị di động. Ngoại lệ duy nhất là bạn không thể thay đổi số lượng mặc định các cuộc trò chuyện được hiển thị trong Hộp thư ưu tiên trên thiết bị di động.

Các tính năng bị giới hạn trên thiết bị di động
Hộp thư ưu tiên trên ứng dụng Gmail dành cho thiết bị iOS hiện không hỗ trợ tất cả các tính năng dành cho máy tính để bàn. Danh sách bên dưới nêu lên các khác biệt chính:

 • Không có khả năng đánh dấu cuộc trò chuyện là “Quan trọng” hay “Không quan trọng”.
 • Không xem được các nhóm trong Hộp thư ưu tiên trên một màn hình.
 • Các cuộc trò chuyện có thể được lọc vào nhiều Hộp thư ưu tiên sẽ xuất hiện trong nhiều nhóm.

About the Author

admin administrator

  Comments Are Closed!!!